ALGEMENE VOORWAARDEN Puk Art. by Daniëlle Ducheine WEBWINKEL

1 Definities Algemene voorwaarden Puk Art.

1.1 Onder ‘Puk Art by Daniëlle Ducheine.’ nader te noemen Puk Art. wordt verstaan;
Atelier Puk Art. gevestigd aan de Hendrikstraat 22 ( 5211 CV) Gameren,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30257733,
BTW nummer: NL 1734.14.862.B01,
telefoonnummer: +31 620418551
email: info@pukart.nl
1.2 Onder ‘Puk Art. Website’ wordt verstaan: www.pukart.nl.
1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.
1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door Puk Art. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Puk Art. en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Puk Art. en een koper.
1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de Website van Puk Art.. middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Puk Art., door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de Puk Art. Website.
2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de Puk Art. Website tussen Puk Art. en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement) en stemt in met de wijze waarop Puk Art. zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Puk Art. zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.
3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de Puk Art. Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Puk Art. Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.
3.3 Een overeenkomst op afstand tussen Puk Art. en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door Puk Art. van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.
3.4 Puk Art. behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Puk Art. Website en zolang de voorraad strekt.
3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 250,– behoudt Puk Art. zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.
4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de Puk Art. Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.
4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval er betaling middels een creditcard (VISA of Mastercard) geschiedt, behoudt Puk Art. zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.
4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Puk Art. Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Puk Art. zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Puk Art. hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.
5 Levering

5.1 Puk Art. verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
5.2 Puk Art. verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Puk Art. aangegeven op de Puk Art. Website.
5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van drie (3) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van Puk Art. aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@pukart.nl
5.4 De door Puk Art. genoemde aflevertermijn van de bestelling op de Puk Art. Website geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.
5.5 Puk Art. zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de Puk Art. Website, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden.
5.6 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.
5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Puk Art. op de Puk Art. Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
5.8 Afhalen van de bestelling in het atelier van  Puk Art. is mogelijk.
5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Puk Art. is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper.
5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland heeft Puk Art. uitbesteed aan TNT.
5.11 Bestellingen kunnen niet worden afgeleverd aan een Postbus.
5.12 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland zijn afhankelijk van welke producten worden besteld. Ze variëren van €2,50 tot €10 euro in binnenland.
5.13 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie over de verzendkosten is te vinden op de Puk Art. Website.
6 Garantie

6.1 De producten die Puk Art. levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de Puk Art. Website.
6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Puk Art. Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Puk Art. schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Puk Art. staan vermeld in de algemene voorwaarden).
6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Puk Art. Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Puk Art.. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.
6.4 Puk Art. is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.
8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Puk Art. draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.
8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.
9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Puk Art. Website en haar producten, berusten bij Puk Art.. en andere rechthebbenden. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Puk Art. (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten). Puk Art. behoudt het recht de afbeeldingen voor eigen doeleinden te mogen gebruiken.
10 Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat Puk Art. zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Puk Art. Website, is Puk Art. niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. Puk Art. behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Puk Art. Website, dan wel tussen Puk Art. en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Puk Art. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Puk Art..
10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Puk Art. voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Puk Art. is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.
11 Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.
11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Puk Art. moet zijn ontvangen.
11.3 In geval van ontbinding zal Puk Art. de door koper aan Puk Art. betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen (Minus €3,95 administratiekosten), mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Puk Art. is geretourneerd.
12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan Puk Art. kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Puk Art. niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Puk Art. is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Puk Art. haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Puk Art. en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Puk Art. koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
12.2 Puk Art. is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Puk Art. voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.
13 Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Puk Art. en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
14 Geschilbeslechting

14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen Puk Art. en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15 Algemene voorwaarden Puk Art. Schilderij op maat

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen van schilderijen op maat door  Puk Art. by Daniëlle Ducheine (hierna te noemen Puk Art.).

 1. Algemene bepalingen
  1.1 Na goedkeuring, door betaling, verbindt de klant zich tot afname van de door hem bestelde schilderij.
  1.2 Omdat de kleuren van de ontwerpen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en de computercapaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
  1.3 De koper is verplicht de correcte adresgegevens door te geven via de website en blijft de koper aansprakelijk voor de door de koper bestelde artikelen die op het adres zijn afgeleverd.
 2. De koopovereenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt tot stand na betaling van uw bestelling. Puk Art. is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Puk Art. dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling en zal het geld geretourneerd worden of zal de opdracht worden doorgesproken en zal Puk Art. met de koper tot een overeenkomst komen zodat de opdracht alsnog gemaakt kan worden.
  2.2 Puk Art. hecht grote waarde aan de correcte weergave van prijzen en specificaties die op de website www.pukart.nl voorkomen. Puk Art. kan desondanks niet instaan voor de juistheid van de op deze website gepresenteerde informatie. Puk Art. is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangedaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.
  2.3 Omdat alle schilderijen voor de koper worden gepersonaliseerd is retourneren niet mogelijk zonder aanwijsbare tekortkoming door Puk Art.. Door betaling van de aankoop gaat u akkoord met de door Puk Art. aangenomen opdracht. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien er in uw bestelde product een mankement (breuk, barst of content fout) bevindt.